Geloof en bekering, verlossing en wedergeboorte

Als een rode draad wordt in de bespreking van Gods plan met Israël in Oude Verbond en Nieuwe Verbond keer op keer zichtbaar wat een geweldig aanbod van genade Gods Woord ons biedt. Geloof! Dat is waar het steeds om blijkt te gaan.

Wie kunnen behouden worden? Roept de Bijbel niet iedereen op zich te bekeren? Is het niet schrijnend dat ten gevolge van de kerkleer velen niet eens de vraag kunnen beantwoorden of zij wel bekeerd zijn? Ben ik wel uitverkoren? Ben ik wel bekeerd? Ben ik wel wedergeboren? Heb ik het ware geloof? Kent God mij wel? Men weet het niet!

Een Bijbelstudie naar de wedergeboorte laat zien dat het nodig is dat men wordt geboren uit water en Geest. Na de natuurlijke geboorte moet er ook een geestelijke geboorte plaatsvinden. De doop is niet in plaats van de besnijdenis gekomen, maar de (geestelijke) besnijdenis van het hart is in de plaats gekomen van de (lichamelijke) besnijdenis van het vlees. De Bijbel roept op tot bekering en geloof. De wedergeboorte is daar direct mee verbonden en wordt beschreven als een geboorte van boven. Bewerkt door Gods Geest, die ook verzegeld als kind van God. Door deze geestelijke geboorte is men een kind van God en heeft men in toenemende mate zekerheid van geloof en uitzicht op het eeuwig leven.

Natuurlijk moet men net zoals een natuurlijk kind ook geestelijk groeien. Deze geestelijke groei volgt op geloof en wedergeboorte. Het blijft niet bij een eerste geloofsbelijdenis. Kinderen Gods zullen, mogelijk langs vele geloofsvragen, groeien in geloofszekerheid over de hoop die in hen is en in de verwachting die zij als kinderen van God mogen hebben voor het leven nu en in het leven na de dood.

In het geloof in Jezus Christus ligt onze verlossing. Met het opnieuw geboren worden staan mensen rechtvaardig voor God. Dan is er rechtvaardiging door het geloof. Van toe-eigenen van het heil of toe-eigening des heils kan geen sprake zijn. Ook wanneer men spreekt van een toeleidende weg, kan dat alleen maar een term zijn die tot verwarring leidt. Het uit God geboren worden gaat hand in hand met het geloof. Daarmee wordt ook duidelijk dat er bij pasgeborenen geen sprake kan zijn van een veronderstelde wedergeboorte. Dat is een kunstgreep die in de uitleg nodig blijkt als men het bad der wedergeboorte gaat toepassen bij de kinderdoop.

Wedergeboorte in de Bijbel staat nooit los van geloof van de betrokkene zelf. Het volgt op het geloof van de mens die zich heeft bekeerd. Er is zondekennis nodig alvorens men zijn zonden kan belijden. Het geloof is uit het Woord. Anders valt er ook niets te bekeren. Pasgeborenen missen dit inzicht doorgaans.  Romeinen 10:17:  Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.” (NBG-vertaling 1951 (NBG), © Nederlands Bijbelgenootschap). U wordt in de Gods Woord opgeroepen tot bekering en geloof. Wat is uw antwoord op die oproep? In verband met deze vraag worden in het boek veel belangrijke Bijbelteksten aangehaald en besproken.

Steeds gaat het om het kruis van Golgotha. Om het bloed van het Lam:

1 Petrus 1:17-21
17 En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 20 Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, 21 die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.” (NBG-vertaling 1951 (NBG), © Nederlands Bijbelgenootschap)

Hebreeën 10:19-24
19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” (NBG-vertaling 1951 (NBG), © Nederlands Bijbelgenootschap)

Hierbij een link naar een op YouTube geplaatste uitvoering van het lied ‘The Blood Will Never Lose It’s Power’. Music video by Bill & Gloria Gaither (feat. Chrystal Washington and Lillie Knauls) [Live].
Daar wordt gezongen over de kracht in dat bloed, waardoor er vrijmoedigheid kan zijn om toe te treden in volle verzekerdheid des geloofs.